آينده ماه‌عسل بورس و برجام؛ زندگی يا...
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ شنبه ۲۴ بهمن

یش از رکورد آخر بازار ســرمایه در روز بیستم بهمن ماه، دوازد هم بهمن ماه بود که شاخص بورس تهران بعد از 14 ماه، رکورد شــکنى کرده و با رشــد 1794 واحدى به کانال 72 هزار واحدى وارد شــد و در ســطح 72 هزار و 912 واحد قرار گرفت این در حالى است که آخرین بارى که شاخص بورس موفق به لمس این کانال شده بود، آذر ماه سال 1393 بود. همه آنچه ایــن روزها در بازار ســرمایه شــاهد هستیم، تاثیر اجرایى شــدن برجام است و اگر چه بنا به گفته برخى کارشناسان لغو تحریم ها هنوز آثار عملى نداشــته اما جو روانى مثبت موجب اقبال به بازار سرمایه شده و اگر آن طور که گفته مى شود بازار سرمایه را دماسنج اقتصاد بدانیم، به نظر مى رسد که این وضعیت بازار سرمایه نشانه خروج اقتصاد از رکود در آینده خواهد بود.

حالاکمتر از 40 روز به پایان سال 94 باقى مانده و در حالى که بازار ســرمایه حدود 10 ماه از سال را با رکود روبه رو بوده، این روزها زمســتان خوبى را مى گذراند و با اقبال روبه رو شده است، هفته گذشته بود که شاخص رکورد سال 94 را شکست و وارد کانال 78 هزار واحدى شد .

اعتماد و احتیاط

درباره وضعیت این روزهاى بازار سرمایه، افشین بیرامى، سرپرست واحد تامین مالى کارگزارى بهمن معتقد است که به صورت عملى قبل و بعد از اجراى برجام، اتفاقى که بر روى سرمایه شرکت ها تاثیرگذار باشد رخ نداده است و تنها نکته این است که اعتمادى که از بین رفته بود مجددا ایجاد شده است. وى در ادامه با اشاره به اینکه پیش از اجرایى شدن برجام بسیارى از حقوقى‌ها فروشنده بودند و اجازه حرکت بازار را نمــى‌دادند، گفت: با اجرایى شدن برجام، بازار سرمایه تاثیر اتفاقاتى را که در عمل مى توانست رخ دهد، پیش خور کرد، به عنوان مثال درست است که پژو با ایران خود رو قرارداد بسته اما به جز غرامتى که باید بگیرد، تاثیر عملى این قرارداد از سال آینده قابل مشاهده است. سرپرســت واحد تامین مالى کارگزارى بهمن با تاکید بر اینکه آثار اقدامات انجام شده پس از برجام در بلند مدت قابل مشاهده است، ادامه داد: حجم معاملات افزایش یافته و شاهد ورود نقدینگى جدید به بازار هستیم. بیرامى با بیان اینکه در بلند مدت بازار روند رو به رشد خواهد داشت، افزود : تاثیرگذارى در صورت‌هاى مالى شرکت ها به زودى قابل مشاهده نخواهد بود . وى با بیان اینکه شرایط سهام برخى شرکت ها در شرایط تحریم بهتر شد و اقبال نسبت به آنها افزایش یافت، گفت: در شرایط پس از برجام ممکن است ریسک سرمایه گذارى در این شرکت ها افزایش یابد.

سرپرســت واحد تامین مالى کارگزارى بهمن با بیان اینکه بازار آینده خوبى خواهد داشــت، اضافه کرد: ممکن است در شرایطى بازار منفى شود اما به صورت کلى مى توان گفت که شــرایط بازار سرمایه بهبود یافته و به آرامى به رشد ادامه خواهد داد. بیرامى بــا بیان اینکه البته هنــوز اعتماد به طور کامل به بازار باز نگشته و فضاى احتیاطى وجود دارد، ادامه داد :به عنوان مثال در هفته گذشته که هسته معاملاتى مشکل پیدا کرد صف خرید به صف فروش رسید که نشان از ترس برخى از فعالان بازار دارد

سرعت حرکت سرمایه

یاســر شــریعت، مدیر ســرمایه گذارى شرکت ارزش آفرینان فدک، نیز در این باره با اشاره به اینکه پیش بینى کرده بودم که از اواسط آذر شاهد حرکت در بازار سرمایه باشــیم، گفت: اجرایى شدن برجام باعث شد که این روزها شرایط متفاوت‌ترى را نسبت به گذشته در بازار سرمایه شاهد باشیم. وى افزود: البته نمى توان انتظار داشت اقتصادى که دوســال رکود تورمى داشته یکدفعه وارد رونق شود. شــریعت به لغو تحریم ســوئیفت، قرارد ادهاى شــرکت هاى خودرویــى و همچنیــن اتفاقاتى که در بطن صنایــع در حال رخ دادن اســت، اشــاره کرد و گفت: باید توجه کرد که زمان لازم است تا تاثیر این اتفاقات در متغیرهاى خرد اقتصاد دیده شود. مدیر سرمایه گذارى شــرکت ارزش آفرینان فدک با بیان اینکه انتظار داریم که سال آینده براى اقتصاد سال متفاوتى نسبت به ســال هاى 93 و 94 باشــد، گفت: برآورد من این است که اواسط سال 95 شاهد تغییرات عملیاتى باشیم. وى با اشاره به اینکه رشد و افت بازارها در گذشته همزمان با اقتصاد نبوده است، ادامه داد: بازار سرمایه حد ود 6 مــاه جلوتــر از اقتصاد حرکــت مى کند. پیش‌بینى کرده بودم که رشــد شاخص سود بانکى را رد کند، بنابراین اگر رشــد 25 د رصدى را در نظر بگیریــم، تا پایان ســال مى توان انتظار داشــت که شاخص به محدود 78 تا 80 هزار واحد برسد. شریعت با اشاره به اینکه اگر شاخص از محد وده 80 هــزار واحد عبور کنــد مى توان گفــت وارد فاز هیجانى شده است، گفت: رشد هاى اتفاق افتاده در بازار به صورت همگن و برابر نبوده است و تعدادى از گروه ها پیشرو بوده‌اند، به عنوان مثال گروه‌هاى خودرویى رشــدى بیش از متوســط بازار داشتند و گروه‌هاى شیمیایى و معدنى رشدى کمتر.

مدیر سرمایه گذارى شرکت ارزش آفرینان فدک با تاکید بر اینکه براى کلیت بازار نمى توان حکم صادر کرد، تاکید کرد: با گذر از فاز هیجانى فعلى فعالان بازار به سمت تحلیل مى روند و به اعتقاد من رشد برخى گروه ها که بیشتر از متوسط بازار بوده در جایى متوقف خواهد شد و به اصطلاح استراحت خواهد کرد.

بازار حبابى نیست

على اسلامى بیدگلى، رئیس هیات مدیره شرکت ســرمایه گذارى آرمان آتى، وضعیت فعلى بورس را مورد توجه قرار داد و گفت: بــا توجه به این که بعد از توافق هسته اى یک ریسک سیستماتیک قابل توجه از بازار هاى مالى کشــور حذف شده است، لذا پس از توافقات بین المللى و بهبود شــرایط سیاسى کشور بهبود وضعیت بازار سرمایه انتظار غیرمنطقى نبود. وى افزود: به همین دلیل ســرمایه گذاران بعد از مدت‌ها غیبت در بازار سرمایه اقدام به سرمایه گذارى مجدد کردند که این امر منجر به ورود نقدینگى قابل توجهى به این بازار شد، زیرا بدیهى است که وقتى عدم تعادل بین تقاضاى خرید سهام و میزان عرضه در بازار ایجاد شود قیمت سهام رشد مى‌یابد . وى در عین حال از ســرعت رشدى که اکنون در بازار سرمایه در حال اتفاق افتادن است، ابراز نگرانى کرد و گفت: سرعت رشــد بورس شاید اندکى لجام گسیخته باشد ولى نمى توان گفت که بازار سرمایه دچار حباب شــده است.اســلامى ادامه داد: زمانى بورس دچار حباب مى شود که ارزش بازارى شرکت ها نســبت به ارزش جایگزینى آنها تفــاوت معنادارى داشته باشــد که ما هنوز با چنین پدیده‌اى در بازار مواجه نیســتیم. ولى طبیعتا رشد روزهاى گذشته بسیار نامتعارف اســت و در بلند مدت بورس تهران نمى تواند رشد اینچنینى را تجربه کند، لذا باید این سرعت را کنترل کرد.

وى افزود : به دلیل انتظار کاهش بهره و نرخ تورم، سرمایه گذاران از بازار بورس به عنوان بازار رقیب خارج شدند و به سمت بازار سرمایه حرکت کردند و همین اتفاق موجب شده اســت که در همین یک ماه اخیر نقد ینگى زیادى وارد بورس شود. رئیس هیات مدیره شــرکت ســرمایهگذارى آرمان آتى خطاب به مســئولان گفت: مســئولان بازار ســرمایه باید بتوانند بســترهاى مناســبى بــراى افزایش حجــم نقد ینگى فراهــم کنند که یکى از این بسترها پذیرش شرکت هاى جدید در تابلوى بورس است و راهکار دیگر تسریع در فرآیند افزایش سرمایه شرکت ها است. وى ادامه داد: این دو اتفاق مى تواند موجب شــود تــا منابع جدیدى که وارد بازار سرمایه شــده، صرف افزایش قیمت سرمایه شرکت هاى پذیرفته شده در بورس شود، لذا با توجه به رشــد قابل توجه برخى شرکت‌ها در بازار سرمایه ســرمایه گذاران باید با دقت بیشترى نســبت به ســرمایه گذارى اقدام کنند و علاوه بر این به برخى مخاطرات بورس هم توجه بیشــترى داشته باشند . به گفته وى این مخاطرات مى تواند شــامل کاهش قیمت نفت و درآمد هاى احتمالى دولت و نیز ورود رقباى خارجى در بازارهاى ایران باشد همچنین در حاشــیه سود برخى بنگاه ها نیز تاثیرگذار است، علاوه بر اینکه تک نرخى شدن ارز نیز مى تواند در برخى صنایع اثر گذار باشد . به هر حال این روزها نوبت ورود نقد ینگى ها به بازار سرمایه رسیده و به نظر مى رسد تا پایان سال این روند ادامه داشته باشد، این در حالى است که تحلیلگران بازار سرمایه ورود و خروج هیجانى از این بازار را توصیه نمى‌کنند و معتقدند افراد باید با آگاهى کامل به این بازار وارد شوند و اگر به دنبال کسب سود هستند براى دوره بلند مدت در بازار حضور پیدا کنند.

منبع: قانون

ارسال پرسش جدید