هم ظرف بشویید و هم تمرکز خود را افزایش دهید
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ چهارشنبه ۲۹ مهر

آگاهی حداکثری (Mindfulness) واژه ای است که این روزها خیلی شنیده می شود و مانند مدیتیشن در همه جا اسم آن می آید.  به طور خلاصه به حالتی از ذهن گفته می شود که تمرکز ذهن بر کاری که بدن انجام می دهد زیاد است و به سادگی هم با اتفاقاتی که در پیدامون ما می افتد از بین نمی رود.

 اما از سوی دیگر آگاهی حداکثری هم حالتی ذهنی  و هم  یک تمرین است. پس با تمرین کردن می توان مقدار و کیفیت آن را افزایش داد. تمرین های مختلفی برای آن پیشنهاد شده است ولی بهترین حالت این است که تمرینات بخشی از کارهای دیگر ما را هم در بر بگیرد.  به همین دلیل است که دانشگاه دولتی فلوریدا علاقه داشته است بررسی کند کدام فعالیت های زندگی روزمره می تواند آن را افزایش دهد. نتیجه جالب توجه با فعالیت ظرف شستن گره خورده بود. نیمی از افزایش این توانایی ذهنی مربوط به انجام آن بود و نیم دیگر آن  به درست انجام دادن ارتباط داشت. این مطالعه پیشنهاد می دهد:

کسانی که آگاهانه ظروف روزمره خود را می شویند مقدار بیشتری از آگاهی حداکثری کسب می کنند. همین طور  حالات مثبت مثل انگیزه را افزایش می دهند و حالت منفی مثل اضطراب را کاهش می دهند. با گذاشتن وقت بیشتر برای این فعالیت اثرات آن هم افزایش پیدا می کند. نتایج این یافته ها بسیار است و نشان می دهد آگاهی حداکثری با انجام آگاهانه بسیاری از کارهای خانه ورزیده تر می شود.

 اساسا شما می توانید با گذاشتن وقت موثر در انجام کارهای خانه به نحو آگاهانه به نوعی مدیتیشن کوچکی همراه با فعالیت خود انجام بدهید و فعالیت مورد نظر تنها به ظرف شستن خلاصه نمی شود و تمامی کارهای خانه را در بر می گیرد.  تنها مساله مهم دراینجا تمرکز داشتن به کاری است که در حال انجام آن هستید و اینکه هر لحظه از آن چه حسی دارید.

 پس اگر باید کارهای خانه  را انجام دهید چرا کمی بیشتر آن را انجام ندهید؟ 

منبع: Lifehacher

ارسال پرسش جدید