چین به آتش کشیده شد
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ پنج شنبه ۲۲ مرداد

 

امروز انفجارهای مهیب در شمال چین که در انبار ترمینال رخ داد تمام شهر بندری تیان جین را روشن کرد. شدت این دو انفجار آنقدر زیاد بود که برای لحظاتی تمام شهر از نور آن روشن شد.این انفجارها برای مردمی که صحنه را از دور تماشا می کردند تداعی کننده جنگ های بزرگی بود که چنین آتشی برپا می کردند.
در این انفجار که چهل و چهار کشته و چهارصد زخمی داشت ، گلوله های آتش با شدت هر چه بیشتر به آسمان پرتاب شدند و حتی خطری برای آسمانخراش هایی بودند که این توپ های آتشین را در نزدیک ترین فاصله از خود می دیدند.
در انفجار امروز که به وقت محلی چین ساعت 11.30 شب رخ داد 9 آتشنشان هم کشته شدند. شدت حادثه آنقدر زیاد بود که از کیلومترها دورتر هم صحنه های وحشتناک آتش سوزی و دود ناشی از آن قابل دیدن بود.
ارسال پرسش جدید