باشگاه روی خوش زندگی
با مشارکت خود، ما را در ارائه خدمات بهتر یاری کنید

 

با تکمیل فرم های نظرسنجی باشگاه،

ضمن مشارکت در تصمیمات مهم و آینده ساز، امتیاز مشارکت دریافت نمایید.

 

نظرسنجی میزان تاثیر رسانه ها

نظرسنجی میزان رضایتمندی اعضا

نظرسنجی ویژه اجاق گاز

ارسال پرسش جدید